Общи условия

Кампания ползване на услугите на Hippo Taxi

Настоящите Общи условия уреждат правилата, съгласно които Хипо транс АД, ЕИК 203758956 със седалище и адрес на управление област Варна, община Варна, гр. Варна 9000, бул. Княз Борис I № 115 (наричано по-нататък “Организатор”) организира Кампания за популяризиране начините за поръчване на таксиметровите услуги от „Hippo Taxi“ във гр. Варна.

Участвайки в Кампанията, Вие се съгласявате със следните условия:

ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА

Цел на кампанията е да стимулира потребителите на таксиметрови услуги на Hippo Taxi да поръчват онлайн, Facebook Messenger, Viber Messenger, Android приложението, и по телефона.

УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА. ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

Участник в кампанията ще бъде всяко лице, което е използвало услугите на таксиметровата кола на Hippo Taxi чрез поръчка, направена през уебсайта на Hippo Taxi, през Viber, през Messenger, през Android приложението или по телефон чрез оператор на Hippo Taxi.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ЕТАПИ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията стартира на 20.01.2020г. и продължава до 14.02.2020г. В рамките на този период всеки един клиент на Hippo Taxi взел участие в кампанията съгласно условията ще има шанс да спечели някоя от обявените награди.

УСЛОВИЯ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДАТА

Участникът, който е поръчал таксиметрова кола на Hippo Taxi онлайн или по телефона, трябва да е извършил реално пътуване по предварително заявената дестинация.

Участникът може да се запознае подробно с правилата и общите условия на кампанията на следния линк: https://hippotaxi.bg/jacklin-hugasian/terms.

НАГРАЖДАВАНЕ.

Участниците ще имат шанс да спечелят награда – някое от 14-те сребърни бижута предоставени от магазини Jacklin hugasian

В рамките на 2 (две) седмици след края на кампанията организаторът посредством автоматизиран софтуер ще изтегли имената на 14 те участници, които ще спечелят наградите от кампанията и петима участници като резерви, в случай че някой от първите изтеглени не си вземе наградата в предвидения срок.

Избраните за победители участници ще бъдат информирани чрез представените от тях данни за контакт при поръчка онлайн или по телефона в рамките на 1 (една) седмица от изтеглянето на жребия.

Победителите са длъжни в срок до 2 (две) седмици, след предварителна уговорка за ден и час, да получат наградата си в магазина Jacklin hugasian на адрес бул. Княз Борис I № 75.

Участниците, които са изтеглени като победители, се съгласяват да участват в снимка с получаването на наградата, която ще бъде ползвана публично в социални мрежи и други канали, свързани с промотирането на Hippo taxi услугите.

Участникът, който е изтеглен като победител, има задължение да дойде и получи награда от уреченото място в рамките на 2 (две) седмици от уведомяването му, в противен случай наградата ще бъде предложена на участник, който е изтеглен като първа резерва. Изтеглената резерва има съответно същото задължение да събере своята награда в рамките на 2 седмици от уведомяването, като ако не го стори, наградата преминава за следващия участник изтеглен като резерва. Ако никой от изтеглените участници не събере наградата си в предвидения срок, то задължението на организатора за раздаване на награди отпада.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Всички лични данни съгласно настоящите Общи условия, се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните), както и на цялото приложимо национално законодателство. Подробна информация за целите на обработване, за основанието, за периода, за който се съхраняват, за правата на субекта на лични данни във връзка с обработване на личните данни, както и начина по който ще се използват, данни за контакт на длъжностното лице по защита на личните данни, както всяка друга информация, която Общият регламент може да изиска да бъде представена на субекта на личните данни, е достъпна в Политиката за поверителност на уебсайта на hippotaxi.bg на адрес https://hippotaxi.bg/gdpr/

ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА.

Организаторът не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предадена на Участника по причини, които не зависят от Организатора. Участник може да потърси наградата си в срок от 14 календарни дни от момента на уведомяването за това, че е спечелил награда. Aко този срок не бъде спазен, се изтегленият участник губи правото си да получи награда.

Организаторът не носи отговорност за начина на използване на наградите от страна на спечелилите и евентуални вреди за трети лица, настъпили във връзка използване на наградите.

Организаторът няма задължението да осъществява каквато и да е кореспонденция, свързана с Участниците, които не са спечелили, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

Всякакви законови задължения от данъчно, осигурително или друго естество, дължими от печелившите участници във връзка със спечелената награда, са изцяло отговорност и в тежест на печелившите участници.

Доколкото е позволено от действащото законодателство, Организаторът или което и да е друго лице, въвлечено в организирането и изпълнението на настоящата промоция по какъвто и да е начин, не носят отговорност за каквито и да е вреди, щети или пропуснати ползи, които изцяло или отчасти, пряко или косвено, са резултат от приемането, притежанието и употребата на наградата, спечелена от играта или участието в Кампанията и свързаните с нея дейности, понесени от участниците или което и да е трето лице във връзка с настоящата Кампанията.

Организаторът не носи отговорност за действията на участниците в Кампанията. Всеки участник отговаря лично за своите действия.

Организаторът не носи отговорност в случай, че наградата не може да бъде предоставена на печеливш участник поради невъзможност същият да бъде идентифициран, поради погрешно предоставени данни за контакт, грешни или подвеждащи данни, предоставени от участника, поради неполучаване или непрочитане на кореспонденцията от страна на печеливш участник, при невъзможност участник да бъде намерен, за да получи наградата си и други причини, извън контрола на Организатора.

Организаторът не носи отговорност в случай, че спечелил награда участник не се възползва от правото си да получи и откаже да получи същата в срока и при условията на настоящите правила на Кампанията.

Организаторът не гарантира и не носи отговорност дали печелившите участници ще се възползват от наградите си, за възможността им да ползват спечелените награди, както и начина на използване на предоставените награди.

ДИСКВАЛИФИЦИРАНЕ ОТ И ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, без предизвестие към участниците, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини, включително, но не само ако за него настъпят материални загуби, при наличие на разпореждане на компетентните държавни органи за преустановяването на Кампанията и т.н. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Правилата от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. На участниците няма да бъде давана компенсация под никаква форма и стойност.

ОБЩИ ПРАВИЛА

Правилата на кампанията са в сила за участниците от тяхното публикуване. Участник може да изпрати отказ за участие в Кампанията на следния имейл: office@hippotaxi.bg

Организаторът има право да отменя или да променя Общите условия на Кампанията по всяко време едностранно.

Настоящите Общи условия се уреждат от законите на Република България. Всички спорове, произтичащи от настоящите Общи условия, се решават от компетентния съд в град Варна, България.

Настоящите Общи условия са публично достъпни за целия Период на Кампанията на уеб страницата на Организатора https://hippotaxi.bg/jacklin-hugasian.