Общи условия за участие в лоялната програма Hippo club

1. ПРЕДМЕТ

1.1. С настоящите Общи условия се уреждат редът и правилата за участие в Лоялна Програма „Hippo club“, организирана от „Хипо Транс“ АД, ЕИК 203758956, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. „Януш Хуняди“ № 37, ет. 4.

2. ПОНЯТИЯ

2.1. Организатор на Програмата (наричан за краткост „Организатор/а“) е „Хипо Транс“ АД (наричан за краткост „Hippo Taxi“), ЕИК 203758956, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. „Януш Хуняди“ № 37, ет. 4.

2.2. Лоялната Програма „Hippo club” (наричана за краткост „Програма/та“) представлява система за ползване на отстъпки от цената на предварително посочени стоки и/или услуги, предлагани от партньори на Hippo Taxi на участниците в Програмата.

2.3. Участник в Програмата (наричан за краткост „Участник/а“) може да бъде само пълнолетно физическо лице, което се е регистрирало в Програмата чрез въвеждане на валидни данни в платформата за участие https://hippotaxi.bg/club/account и което отговаря на условията, посочени в раздел трети „Условия за участие в програмата“ от настоящите Общи условия.

2.4. Партньор на Hippo Taxi (наричан за краткост „Партньор/а“) е всеки търговец, който предлага в платформата https://hippotaxi.bg/club отстъпка от цената на предварително посочени стоки и/или услуги на Участниците в Програмата при наличие на предпоставките, предвидени в настоящите Общи условия.

2.5. Hippo club точки – виртуални бонус точки, които Участниците събират по предвидения в настоящите Общи условия ред и които могат да бъдат използвани за издаване на ваучер за отстъпка от цената на стоки и/или услуги, предварително посочени на платформата https://hippotaxi.bg/club.

3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА

3.1. В Програмата на Hippo Тaxi може да вземе участие всяко пълнолетно физическо лице, което се е регистрирало чрез въвеждане на валидни данни на платформата за участие https://hippotaxi.bg/club/account. За да може да ползва отстъпките, предлагани в Програмата, е необходимо при първоначалната си регистрация Участникът да посочи телефонен номер, от който ще поръчва таксиметрови услуги, предлагани от Hippo Taxi.

3.2. След успешно регистриране, в Програмата се създава виртуален профил на Участника, в който се трупат събраните от него Hippo Club точки. Участникът получава 5 (пет) Hippo Club точки при първоначалната си регистрация и по 5 (пет) Hippo Club точки при всяка поръчка на таксиметрови услуги, направена чрез някой от изброените канали за поръчка на таксиметрови услуги:

3.3. Участникът получава  допълнителни 5 (пет) Hippo Club точки, в случай че заплати поръчаните таксиметровите услуги с карта на ПОС терминал.

3.4. Участникът получава Hippo club точки в профила си след всяка успешно направена поръчка на таксиметрови услуги чрез някой от каналите, посочени в т. 3.2. от настоящите Общи Условия. За да получи  Hippo club точки, е необходимо Участникът действително да е използвал и заплатил поръчаната таксиметровата услуга. В случай че Участникът поръча, но не използва или не заплати поръчаната таксиметрова услуга, в профила му няма да бъдат генерирани Hippo club точки.

3.5. Срещу натрупаните Hippo club точки Участникът има право да получи ваучер за отстъпка от цената на предварително посочени стоки и/или услуги, предлагани от Партньорите на платформата https://hippotaxi.bg/club.

3.6. Предлаганите с отстъпка стоки и/или услуги, срокът на валидност на предложението за  отстъпка, нейният размер и необходимият брой Hippo club точки за получаването й са предварително оповестени на  платформата https://hippotaxi.bg/club.

3.6. За да получи ваучер за отстъпка, е необходимо Участникът да избере стока и/или услуга от платформата https://hippotaxi.bg/club и да я поръча. Ваучерът за отстъпка от цената на избраната стока и/или услуга се генерира автоматично в профила на Участника и той може да го използва за срока на валидност на предложението за  отстъпка. Издаденият ваучер за отстъпка важи единствено за предварително избраната стока и/или услуга и не може да бъде използван за други стоки и/или услуги, предлагани от Партньорите.

3.8. При всяко издаване на ваучер за отстъпка, използваните Hippo club точки се приспадат от общия брой натрупани Hippo club точки в профила на Участника.

3.9.  Стоки и/или услуги, предлагани от Партньорите на платформата https://hippotaxi.bg/club, се заплащат директно на Партньора и се получават от него. За да ползва полагащата му се отстъпка, Участникът представя на Партньора издадения му ваучер. Посещението при Партньора се съобразява с работното време, капацитета за обслужване на клиенти и моментната му заетост, както и след предварителна резервация, в случай че има изискване за такава.В случай че Участникът направи резервация и не се яви в уговорената дата и час, ваучерът за отстъпка се анулира и Участникът губи отстъпката за избраната стока и/или услуга, както и използваните Hippo club точки.

3.10. Hippo Taxi не предлага за директна продажба стоки и/или услуги, предлагани от Партньорите.

3.11. Издаденият ваучер за отстъпка не може да се комбинира с други промоции, отстъпки или ваучери (освен ако не е посочено друго за конкретната оферта).

3.12.Издаденият ваучер за отстъпка се използва еднократно и важи за едно посещение (освен ако не е посочено друго за конкретната оферта).

4. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА

4.1. Участникът може да прекрати участието си в Програмата, като заяви отказ чрез обаждане на телефон 052/344444 или чрез изпращане на имейл на web@hippotaxi.bg

4.2. При прекратяване на участието в Програмата при условията на този раздел профилът на участника се изтрива и съответният Участник няма да може да използва натрупаните Hippo club точки в профила си.

4.3. Hippo Тaxi има право да изтрие профила на всеки Участник в Програмата при получен сигнал за недобросъвестното му използване, като например – предоставянето на профила на други лица, извършване на покупки в необичайно големи размери или по други начини, нетипичен за обикновеното ползване за лични цели. Участник с изтрит профил при условията на настоящата точка няма право да използва натрупаните Hippo club точки в профила си.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

5.1. Hippo Taxi има право да променя настоящите Общи условия, като информира за това Участниците на Интернет страницата www.hippotaxi.bg. Промяната се извършва чрез публикуването на новите Общи условия на страницата https://hippotaxi.bg и има действие от датата на публикацията, в случай че не е посочена изрично друга дата.

5.2. Hippo Тaxi има право по всяко време да прекрати действието на Програмата, като информира за това Участниците най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на прекратяване. Уведомяването става на интернет страницата https://hippotaxi.bg.

6. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

6.1. Hippo Тaxi не носи отговорност за неизпълнение на Програмата или грешки при изпълнение на Програмата поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на Търговския закон, както и при възникнали неизправности в обслужващата техника, които не са причинени по вина на Hippo Тaxi.

6.2. Hippo Тaxi не носи отговорност за качеството на предоставяните от Партньорите стоки и/или услуги, както и за срока, в който тези стоки и/или услуги се предлагат с отстъпка.

6.3. Hippo Тaxi не носи отговорност за наличността на предлаганите с отстъпка стоки и/или услуги, в случай на некоректно подадена информация за предлаганата стока и/или услуга, както и при всяка форма на неизпълнение от страна на Партньорите, включени в Програмата.

7. ДРУГИ УСЛОВИЯ

При регистрация за участие в Програмата Участникът се съгласява личните му данни да бъдат обработвани от Hippo Тaxi, както и да бъдат предоставяни на трети лица – търговци и Партньори по Програмата, доколкото това е необходимо за целите на участието в Програмата. При обработка на предоставените лични данни Hippo Taxi прилага Политиката за защита на лични данни на „Хипо Транс“ АД, публикувана на адрес https://hippotaxi.bg/gdpr.

Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на публикуването им на страницата https://hippotaxi.bg и отменят Правилата за участие в лоялната програма Hippo club и Глобалните условия за всички оферти Hippo club.